Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Cristo? Kadtong gipili nang daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang Anak, aron ang iyang Anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsoon. “Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon; nahisama kami sa ihawonon nga mga karnero.”. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod niini? dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo kondili lakip kita nga nagbaton na sa Espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? Ang tanang gimandoan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kadtong walay Espiritu ni Cristo, dili iya ni Cristo. Romans 8:28-31 New International Version (NIV). Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, “Amahan! e-booklet — Les Parrott's Making Happy. All rights reserved worldwide. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Wala! Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minandoan sa tawhanong kinaiya kondili sa Espiritu kon tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasingkasing. kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. bisan ang kalibotan sa itaas o sa ilalom—wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. Romans 8:28 is often used as a “go-to” verse to encourage a brother or sister in Christ, but sadly it is not always received as comforting by those who hear it. 1 Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Cristo Jesus. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng … Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Cristo. tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. 28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. 28 And we know that in all things God works for the good(A) of those who love him, who[a] have been called(B) according to his purpose.(C). Kon dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? gitugotan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kondili tungod sa pagbuot sa Dios. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Amahan ko!”. You can also use the links below to click and share the Romans 8:28 KJV Bible verse pictures on Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, WhatsApp and other social media websites. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. “It will not leave even a root or branch. Apan kon makita nato ang atong gilaoman, dili kana nato matawag nga paglaom. Through praying, meditating and wrestling with God, He took a truth and personalized it for me. Kay kon makig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag ug kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Cristo Jesus nagluwas kanako, Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Overseas Bisoy have always missed this language because of its charm and unboring phrases - lots of jokes and funny story-telling. Romans 8:28 Or that all things work together for good to those who love God, who; or that in all things God works together with those who love him to bring about what is good—with those who Gihimo kini sa Dios aron ang katarongan nga gipangayo sa Balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. 29 For those God foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. This was my best understanding of how Romans 8:28 applied to my dilemma. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kon kanus-a sagupa nga mga anak sa Dios ug. ... Romans 1:16. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans 6:23 ... Romans 8:28. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. 3 Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Romans 12:12. Footnotes. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. To better understand this verse, especially when things don’t seem to be working together for good, it is helpful to consider the context of the preceding chapters. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom. Hinuon, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaogan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato! Romans 8:28 Maori Na e matau ana tatou, kei te mahi tahi nga mea katoa i te pai mo te hunga e aroha ana ki te Atua, ara mo te hunga i karangatia i runga i tana i whakatakoto ai. Kay kon magkinabuhi kamo nga minandoan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo. New International Version (NIV), ver 30; Ro 11:29; 1Co 1:9; Gal 1:6, 15; Eph 4:1, 4; 1Th 2:12; 2Ti 1:9; Heb 9:15; 1Pe 2:9; 2Pe 1:10, NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People, NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Ug ang Dios nga nasayod sa kasingkasing sa mga tawo, nasayod unsay gihunahuna sa Espiritu; kay ang Espiritu mangaliyupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubut-on. diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayohan niadtong nahigugma kaniya: ang tanang butang nagbuhat ug kaayohan alang niadtong nahigugma sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Espiritu mismo mao ang mangaliyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Wala lamang niya tawga sila kondili gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya. Kay giluwas kita tungod niining maong paglaom. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunayng maghunahuna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayod siya makatuman niini. ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayod ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Romans 10:9. Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? 2 Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag ug kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Cristo Jesus nagluwas kanako # 8:2 kanako: May mga sinulat nga nag-ingon, kaninyo; ang uban pa gayod, kanato. Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Cristo Jesus. Ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon apan ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw. It began to change me. 28 And we know that in all things God works for the good of those who love him, who [] have been called according to his purpose. Romans 8:28 28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those n who are the called according to His purpose. Tungod niana, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay lauman pa ba diay ang nakita na? NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. kay luwason man gayod ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo. Kon wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang Anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Overseas Bisoy have always missed this language because of its charm and unboring phrases - lots of jokes and funny story-telling. Romans 8:28 28 And we know that 1 God causes a all things to work together for good to those who love God, to those who are b called according to His purpose. Apan kon molaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayod makapahimuot sa Dios. nagpuyo sa inyong kasingkasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Cristo mohatag usab ug kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. “For indeed the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. Read more Share Copy Apan kon nagpuyo si Cristo sa inyong kasingkasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo. Bisaya is one of the local languages which is widely spoken in Central and Southern Philippines. 3 Kaya nga kung, samantalang nabubuhay ang … Bisaya is one of the local languages which is widely spoken in Central and Southern Philippines.