അവ്യയം (Conjunction) The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Sorry, No Malayalam Meaning for your input! It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Radical, Ride Horseback, Walk, Translation, Interlingual Rendition, Version, Rendering, Run, Jog, Hurry, Child, Woman, Gait, Drive, Jiggle, Old Woman, Bhatt, Dot, Kott, Lot, Lotte, Minot, Montserrat, Mott, Ott, Sadat, Gallop, Canter, Gait, Stride, Lope, Pace, Footfall, Walk, Tread, Halt. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, നീരാവിപ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാല്‍വ്‌, നീരാവിപ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാല്‍വ്, ബൈക്കിന്റെ വേഗത കൂട്ടാൻ തിരിക്കുന്ന കൈപ്പിടി ഭാഗം. "trailing" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. പ്രത്യയം (Suffix) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Multi Language Dictionary (50+ Languages). Thanks. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ഉപവാക്യം (Phrase) Simple past tense and past participle of trot. Please support this free service by just sharing with your friends. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) How unique is the name Trotting? Weird things about the name Trotting: The name spelled backwards is Gnittort. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. നന്ദി. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Search the world's information, including webpages, images, videos and more. If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. Fun Facts about the name Trotting. Malayalam meaning and translation of the word "throttle" താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. Harness racing, pacing and trotting, are raced by standard-bred horses as opposed to thoroughbreds, who do the galloping. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. നാമം (Noun) This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. രൂപം സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) "mean" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ഭാഷാശൈലി (Idiom) The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. When trotting with a pin in fast water, I often use bread flake as my hook bait. Please support this free service by just sharing with your friends. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Malayalam meaning and translation of the word "mean" Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Trotting was not present. വിശേഷണം (Adjective) ക്രിയ (Verb) സംക്ഷേപം (Abbreviation) See Trotte   Want To Try Trotted In Malayalam?? His workplace relations minister begrudges a modest pay rise for the lowly paid, trotting out the hoary old chestnut that better pay costs jobs. Malayalam meaning and translation of the word "trailing" You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service.